Artykuły

Wiosenna licytacja

By 26 marca, 2021 No Comments

REGULAMIN LICYTACJI

w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia licytacji sprzętów IT

organizowanej przez Rent Up Europe S.A.

(dalej: Regulamin)

§1 Tryb licytacji

 1. Organizatorem licytacji jest spółka Rent Up Europe S.A. z siedzibą w Warszawie (02-972), przy ul. Branickiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859073, NIP 5213843653, REGON 381631828, zwany dalej Organizatorem.
 2. Licytacja jest prowadzona w trybie licytacji jawnej na profilu społecznościowym Facebook Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia niniejszej licytacji.

§2 Cel licytacji

 1. Celem licytacji jest wyłonienie podmiotu, który za wylicytowaną wysokość czynszu dzierżawnego podczas licytacji będzie mieć możliwość używania tytułem odrębnej umowy dzierżawy zaprezentowanych w trakcie licytacji przedmiotów, tj.: podmiot, który wylicytuje dany przedmiot będzie mógł na podstawie odrębnej umowy dzierżawy z Organizatorem na okres dwunastu miesięcy używać dany przedmiot za wylicytowany w ramach niniejszej licytacji czynsz dzierżawny miesięcznie. Jednocześnie Organizator zastrzega, iż przekazanie zwycięzcy licytacji przedmiotu do używania na okres dwunastu miesięcy następuje na zasadach określonych w odrębnej umowie dzierżawy.
 2. Licytacja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej.

§3 Przedmiot i warunki licytacji

 1. Przedmioty licytacji zostaną szczegółowo przedstawione na profilu społecznościowym Facebook Organizatora. Organizator zamieści post ze zdjęciem oraz z opisem przedmiotu licytacji (dalej: przedmiot licytacji). Pod zamieszczonym przez Organizatora postem z danym przedmiotem licytacji, podmiot spełniający warunki przystąpienia do licytacji wskazane w niniejszym Regulaminie, będzie miał możliwość przez okres dwóch godzin licytować czynsz dzierżawny danego przedmiotu poprzez dodawanie komentarzy pod zdjęciem.
 2. Licytacja dotyczy możliwości wylicytowania miesięcznego czynszu dzierżawnego, natomiast nie obejmuje możliwości sprzedaży lub darowizny danego przedmiotu.
 3. Cena wywoławcza licytacji miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 złotych netto (słownie: jeden złotych, 00/100 groszy).
 4. Licytacja odbędzie się w dniach 27-29.03.2021 r. od godziny 18:00.
 5. Licytacja skierowana jest wyłącznie do wszystkich podmiotów gospodarczych, tj.: do spółek handlowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub/i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których zgodnie z danymi zawartymi w szczególności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawarcie z Organizatorem umowy dzierżawy miałoby charakter zawodowy i byłoby bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą. Osoby i podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednich muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz łącznie spełniać warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie. Osoby, które biorą udział w licytacji automatycznie akceptują zasady licytacji oraz niniejszy Regulamin (dalej: Uczestnik). Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://rentup.pl/wiosenna-licytacja/
 6. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo dokonania swobodnej oceny Uczestników, którzy spełniają wymóg wskazany w ustępie 6 powyżej.
 7. Organizator podpisze z każdym zwycięzcą licytacji odrębną umowę dzierżawy dotyczącą Nagrody na okres dwunastu miesięcy, o której mowa w §2 ust.1. Umowa dzierżawy będzie regulowała wszelkie kwestie związane z używaniem przedmiotu licytacji jak i sposób jego zwrotu po okresie dwunastu miesięcy przez zwycięzców licytacji.
 8. Po podpisaniu umowy dzierżawy, o której mowa w §2 ust. 1 oraz §3 ust. 8 Organizator przekaże zwycięzcom przedmioty za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w odrębnej umowie dzierżawy podpisanej pomiędzy Organizatorem, a zwycięzcą licytacji.
 9. Przez przystąpienie do licytacji Uczestnik akceptuje w całości niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki uprawniające do przystąpienia w licytacji.
 10. Udział w licytacji jest dobrowolny.
 11. Licytacja ma charakter indywidualny.

§4 Warunki uczestnictwa w licytacji

 1. W licytacji mogą wziąć udział wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, które łącznie spełniają warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik licytacji wyraża zgodę w przypadku wygrania licytacji na ujawnienie publiczne swoich danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz wizerunku.
 3. Uczestnictwa w licytacji oraz praw i obowiązków związanych z licytacją, w tym prawa do żądania wydania przedmiotu za wylicytowany czynsz dzierżawny miesięcznie, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. Wyłącznie osoba, która jest zwycięzcą licytacji jest uprawniona do odbioru nagrody.
 4. Osoba, która zostanie zwycięzcą licytacji zobowiązuje się do przestrzegania zasad używania przedmiotu na podstawie odrębnej umowy dzierżawy oraz zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu do miejsca wskazanego przez Organizatora po upływie okresu trwania umowy dzierżawy.
 5. Informacje o licytacji oraz komunikacja dotycząca jej przebiegu będzie przekazywana poprzez portal społecznościowy Facebook Organizatora.
 6. Organizator zastrzega, iż prawo otrzymania przedmiotu za wylicytowany czynsz dzierżawny miesięcznie jest uzależnione od spełnienia warunków uczestnictwa w licytacji oraz przestrzegania zasad i warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Organizator zastrzega, iż w sytuacji, jeśli zostanie przeprowadzona kontrola przestrzegania zasad i warunków Regulaminu i wykaże ona w konsekwencji jakiekolwiek nieprawidłowości, to Uczestnik bezpowrotnie utraci prawo do jakichkolwiek przedmiotów przewidzianych treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Organizator zastrzega, iż w sytuacji, jeśli zwycięzcą licytacji zostanie osobą, która nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie, osoba ta traci prawo do żądania przedmiotu licytacji określonego w §2 i §3 Regulaminu.
 9. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych powyżej, Organizator zastrzega prawo wybrania innego Uczestnika, który otrzyma przedmiot licytacji, o ile Uczestnik ten spełni wymogi określone niniejszym Regulaminem.
 10. W przypadku, gdy zwycięzca licytacji nie zawrze z Organizatorem umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników licytacji, Organizator zastrzega prawo wybrania innego Uczestnika.
 11. Weryfikacja wyników licytacji stanowi wyłączne uprawnienie Organizatora.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w licytacji Uczestnika, który:
 13. nie spełnia określonych w niniejszym Regulaminie warunków,
 14. narusza niniejszy Regulamin,
 15. z naruszeniem Regulaminu uzyska wynik uprawniający do uzyskania przedmiotu licytacji,
 16. w momencie ogłoszenia wyników licytacji zlikwidował, zakończył lub zawiesili prowadzenie działalności gospodarczej.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy do zawarcia umowy dzierżawy ze zwycięzcą licytacji, gdy weryfikacja zwycięzcy licytacji wykaże jakiekolwiek ryzyko lub nieprawidłowości.
 18. Przedmiot licytacji zostanie przekazany zwycięzcom w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy dzierżawy pomiędzy zwycięzcą, a Organizatorem. Warunkiem wydania przedmiotu licytacji za wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznie wylicytowanego podczas licytacji jest zawarcie umowy dzierżawy pomiędzy zwycięzcą licytacji, a Organizatorem.
 19. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy art. 919 Kodeksu Cywilnego oraz artykułów następnych.

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z licytacją mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej na adres: Rent Up Europe S.A., ul. Adama Branickiego 17, Warszawa (02-092). W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, o chwili zgłoszenia decyduje data doręczenia pisma Organizatorowi.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez dział prawny Organizatora.
 3. Decyzja działu prawnego Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 4. Reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane przez dział prawny nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez dział prawny.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i funkcjonowanie platformy Facebook oraz za sprawność urządzeń, którymi będą posługiwać się Uczestnicy.
 7. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rent Up Europe S.A., z siedzibą przy ul. Branickiego 17 w Warszawie (kod pocztowy:02-092) dalej jako: „Administrator”.
 2. Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu email: rodo@rentup.pl
 • Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz adresu email przetwarzane będą w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia licytacji zgodnie z art. 6 Ust. 1 lit. b RODO (dalej jako: „licytacja”) w tym także dla celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 lit f. W przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art.6 Ust 1. Lit a RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom oraz współpracownikom Administratora, jak również partnerom biznesowym oraz osobom trzecim w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji oraz dla realizacji celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych, w tym organom nadzorczym oraz organom kontrolnym.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania licytacji, a po jego zakończeniu przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, np. wynikający z przepisów prawa podatkowego czy rachunkowości.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji oraz uczestniczenia w licytacji, co oznacza, że odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia udziału w licytacji.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmie Organizator.
 2. Uczestnictwo w licytacji oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków licytacji, jednakże jedynie, jeżeli będzie to konieczne dla właściwego przeprowadzenia licytacji i nie wpłynie negatywnie na uprawnienia uzyskane przez Uczestników z tytułu uczestnictwa w licytacji, bądź zmiana będzie miała na celu poprawienie warunków uczestnictwa w licytacji. Jeżeli wskutek zmian przepisów prawa określone postanowienia Regulaminu staną się sprzeczne z przepisami prawa lub nieważne, wówczas Organizator zastąpi takie postanowienia Regulaminu nowymi, dopuszczalnymi postanowieniami zgodnymi z przepisami prawa. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywała od dnia następującego po dniu ogłoszenia zmian.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały również odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 5. Regulamin jest jedynym dokumentem w sposób wiążący określającym zasady licytacji. Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w licytacji, które Uczestnik poprzez przystąpienie do licytacji akceptuje bez zastrzeżeń.
 6. Licytacja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540).
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.03.2021 r.

Leave a Reply