Artykuły

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Jak wygląda Twój Home Office?”

By 15 maja, 2020 30 września, 2020 No Comments

 

REGULAMIN KONKURSU
POD NAZWĄ
Jak wygląda Twój Home Office?”

organizowanego przez Rent Up Europe Sp. z o.o.

(dalej: Regulamin)

     §1 ORGANIZATOR KONKURSU I PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Jak wygląda Twój Home Office?” na profilach społecznościowych Rent Up Europe Sp. z o.o. i Pana Karola Paciorka, tj.: Facebook i/lub Instagram, zwanego dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka Rent Up Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972), przy ul. Branickiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754500, NIP 5213843653, REGON 381631828, zwany dalej Organizatorem lub RentUP.
 3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie trzech odrębnych zwycięzców spośród osób biorących udział w Konkursie, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Niniejszy Regulamin określa wyczerpująco zasady i warunki Konkursu.
 5. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej.

  §2 ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
 6. Konkurs odbędzie się na kanale social media, tj.: na profilu społecznościowym Instagram Pana Karola Paciorka, zwanego dalej Influencerem, w dniach od 15.05.2020 do 29.05.2020 r.
 7. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które łącznie spełniają warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie, tj.: m.in.: które są użytkownikami publicznych kont na platformie społecznościowej Instagram, tj.: kont/profili, które posiadają ustawienia oraz opcje publiczne, zwanych dalej Uczestnikami. Osoby, które biorą udział w konkursie automatycznie akceptują zasady Konkursu oraz niniejszy Regulamin. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://rentup.pl/regulamin-konkursu-pod-nazwa-jak-wyglada-twoj-home-office/
 8. Nagrodami w Konkursie są trzy zegarki typu smartwatch firmy Apple, tj.: Apple Watch model: Apple Watch Series 5 GPS, 44 mm do wyboru z aluminium w kolorze srebrnym lub gwiezdnej szarości (dalej: Nagroda lub Nagrody) przekazane zwycięzcom Konkursu do rocznego bez kosztowego używania tytułem podpisanej umowy użyczenia pomiędzy zwycięzcą Konkursu, a Organizatorem. Jednocześnie Organizator zastrzega, iż przekazanie zwycięzcom Nagrody do bezpłatnego używania na okres roku następuje na zasadach określonych w odrębnej umowie użyczenia.
 9. Każdemu zwycięzcy przysługuje odbiór wyłącznie jednej Nagrody, tj.: jednego zegarka smartwatch firmy Apple, określonego w ustępie 3 powyżej.
 10. Zwycięzca będzie miał możliwość wyboru koloru aluminium Nagrody, tj.:
 11. aluminium w kolorze srebrnym z paskiem sportowym w kolorze białym
 12. aluminium w kolorze gwiezdnej szarości z paskiem sportowym w kolorze czarnym
 13. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy zobowiązani będą do zmieszczenia na swoim profilu społecznościowym Instagram zdjęcia lub zdjęć z oznaczeniem Organizatora i Influencera, które będą ukazywać, jak Uczestnicy wykonują pracę zdalną w trybie „home office” wraz z opisem i informacją, jakiego sprzętu do pracy zdalnej używają oraz jakiego sprzętu im najbardziej brakuje. W opisie zdjęcia uczestnicy zobowiązani będą do użycia następujących hashtagów: #RentUP oraz #ProgramRentUP. Uczestnicy zobowiązani będą również zaobserwować profil społecznościowy Organizatora oraz Influencera.
 14. Zdjęcia, o których mowa w ust.7 powyżej zamieszczone zostaną przez Uczestników na ich prywatnych profilach społecznościowych na platformie Instagram z zastrzeżeniem spełnienia wymogów określonych w niniejszym Regulaminie do dnia 28.05.202 do godziny 23:59, co oznaczać będzie wzięcie udziału w Konkursie. Zdjęcia zamieszczone po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, nie będą kwalifikowały się do udziału w Konkursie, a Uczestnicy nie wezmą udziału w losowaniu Nagród.
 15. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo dokonania swobodnej oceny zamieszczonych przez Uczestników zdjęć, które spełniają wymóg wskazany w ustępie 6 i 7 powyżej, tj.: Organizator dokona własnej oceny i wyboru trzech najbardziej oryginalnych i najbardziej kreatywnych zdjęć zamieszczonych na profilach społecznościowych Uczestników, a następnie wybierze trzech Uczestników, będących zwycięzcami Konkursu, którzy otrzymają Nagrodę.
 16. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 17. Zwycięzcy Nagród ogłoszeni zostaną po zakończeniu Konkursu w dniu 29.05.2020 r. Influencer poinformuje o wynikach Konkursu na swoim profilu społecznościowym Instagram w formie relacji „Instagram Stories” z oznaczeniem profilów społecznościowych zwycięzców Konkursu oraz z oznaczeniem Organizatora. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem wiadomości prywatnej na platformie Instagram.
 18. Organizator podpisze z każdym zwycięzcą Nagrody odrębną umowę na używanie Nagrody na okres jednego roku, o której mowa w §2 ust.3. Umowa użyczenia będzie regulowała wszelkie kwestie związane z używaniem Nagrody jak i sposób zwrotu Nagrody po okresie jednego roku przez zwycięzców.
 19. Po podpisaniu umowy użyczenia, o której mowa w §2 ust. 3 oraz §2 ust. 13 Organizator przekaże zwycięzcom Nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w odrębnej umowie użyczenia podpisanej pomiędzy Organizatorem, a zwycięzcą.
 20. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki uprawniające do udziału w Konkursie.
 21. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 22. Konkurs ma charakter indywidualny.

  §3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 23. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, które łącznie spełniają warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 24. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę w przypadku wygrania Konkursu na ujawnienie publiczne swoich danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz wizerunku.
 25. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków związanych z Konkursem, w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. Wyłącznie osoba, która jest zwycięzcą Konkursu jest uprawniona do odbioru nagrody.
 26. Osoba, która zostanie zwycięzcą Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad używania Nagrody na podstawie odrębnej umowy użyczenia oraz zobowiązuje się do zwrotu Nagrody do miejsca wskazanego przez Organizatora po upływie rocznego terminu bezpłatnego używania Nagrody.

  §4 PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU
 27. Informacje o Konkursie oraz komunikacja dotycząca zadań będzie przekazywana poprzez portale społecznościowe Organizatora, Influencera, e-mailem oraz telefonicznie.
 28. Organizator zastrzega, iż prawo otrzymania Nagrody jest uzależnione od spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie oraz przestrzegania zasad i warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 29. Organizator zastrzega, iż w sytuacji, jeśli zostanie przeprowadzona kontrola przestrzegania zasad i warunków Regulaminu i wykaże ona w konsekwencji, iż zadanie wykonane przez Uczestnika zostało wykonane nierzetelnie lub Użytkownik dokonał czynów, które w sposób oczywisty mogą stanowić umyślne przestępstwo przeciwko Organizatorowi lub osobom trzecim, to Uczestnik bezpowrotnie utraci prawo do jakichkolwiek Nagród przewidzianych treścią niniejszego Regulaminu.
 30. Organizator zastrzega, iż w sytuacji, jeśli zwycięzcą zostanie osoba, która nie spełnia wymogów określonych w §3 ust.1 oraz §2 ust. 2, osoba ta traci prawo do jakichkolwiek Nagród przewidzianych treścią niniejszego Regulaminu.
 31. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 3 i 4 powyżej, Organizator zastrzega prawo wybrania innego Uczestnika, który otrzyma Nagrodę, o ile Uczestnik ten spełni wymogi określone niniejszym Regulaminem.
 32. W przypadku, gdy zwycięzca nie zawrze z Organizatorem umowy użyczenia, o której mowa w §2 ust. 3 w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu wskazanej w §2 ust. 12, Organizator zastrzega prawo wybrania innego Uczestnika, który otrzyma Nagrodę.
 33. Weryfikacja wyników Konkursu, a w szczególności wybór Zwycięzcy Konkursu stanowi wyłączne uprawnienie Organizatora.
 34. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który:
 35. nie spełnia określonych w niniejszym Regulaminie warunków,
 36. narusza niniejszy Regulamin,
 37. z naruszeniem Regulaminu uzyska wynik uprawniający do uzyskania Nagrody w Konkursie,
 38. w momencie ogłoszenia wyników Konkursu zlikwidował, zakończył lub zawiesili prowadzenie działalności gospodarczej.
 39. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy użyczenia Nagrody, o której mowa w §2 ust. 3 pomiędzy zwycięzcą, a Organizatorem z uwzględnieniem §2 ust. 12. Warunkiem wydania Nagrody jest zawarcie umowy użyczenia Nagrody pomiędzy zwycięzcą, a Organizatorem.
 40. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany Nagrody w przypadku, gdy wskazany §2 ust. 3 zegarek smartwatch zostanie wycofany ze sprzedaży lub niemożliwe będzie jego zamówienie lub kupno przez Organizatora z powodu braku dostępności. Jednocześnie Organizator wskazuje, że jeśli zaistnieją okoliczności opisane w zdaniu poprzednim, Nagroda zostanie zastąpiona innym sprzętem IT firmy Apple o równorzędnej wartości.
 41. Organizator powiadomi zwycięzcę o wygranej za pośrednictwem portali społecznościowych, tj.: Facebook lub/i Instagram z uwzględnieniem 2 ust. 12.
 42. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy art. 919 Kodeksu Cywilnego oraz artykułów następnych.

 §5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej na adres: Rent Up Europe Sp. z o.o., ul. Adama Branickiego 17, Warszawa (02-092). W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, o chwili zgłoszenia decyduje data doręczenia pisma Organizatorowi.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez dział prawny Organizatora.
 3. Decyzja działu prawnego Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 4. Reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane przez dział prawny nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez dział prawny.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i funkcjonowanie platformy Instagram oraz za sprawność urządzeń, którymi będą posługiwać się Uczestnicy.
 7. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

  §6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 8. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 9. Uczestnicy niniejszego Konkursu poprzez przystąpienie i wzięcie udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu, identyfikacji Uczestnika, wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz przyznania i wydania nagrody oraz podpisania umowy użyczenia, o której mowa w §2 ust. 3 Regulaminu.
 10. Uczestnicy akceptując warunki niniejszego Regulaminu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, e-mail, adres, wizerunek ujawniony na zdjęciach zgłoszonych do Konkursu, dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.
 11. Organizator niniejszym zobowiązuje się, że dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), zwanym dalej RODO.
 12. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszaniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 13. Celem, dla których Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu jest realizacja Konkursu opisanego w niniejszym Regulaminie.
 14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (art.6 ust.1 c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Organizatora (art.6 ust.1 f) RODO.
 15. Organizator może przekazać dane osobowe Uczestników swoim współpracownikom, spółkom zależnym, powiązanym oraz dominującym oraz członkom i pracownikom tych spółek, ubezpieczycielom, podmiotom finansującym, pełnomocnikom w zakresie, operatorowi pocztowemu, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia zobowiązań i obowiązków wynikających z realizacji Konkursu.
 16. Dane osobowe Uczestników Konkursu pozyskane w związku z prowadzonym na podstawie niniejszego Regulaminu Konkursem przetwarzane będą przez Organizatora na czas trwania Konkursu.
 17. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Rent Up Europe Sp. z o.o., ul. Adama Branickiego 17, Warszawa (02-092). Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych będzie jednoznaczny z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 18. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy Konkursu może prowadzić do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub niemożności jej wydania.
 19. Uczestnik w dowolnym momencie trwania Konkursu może złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie. Oświadczenie powinno być wysłane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora.
 20. Dostęp do danych osobowych możliwy jest w siedzibie Organizatora. Ponadto, Organizator udostępnia adres e-mailowy: rodo@strcapital.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

  §7 OCHRONA WIZERUNKU
 21. Organizator ma prawo wykorzystywać wizerunek Uczestnika ujawniony na zdjęciach zgłoszonych do Konkursu jedynie dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.
 22. Organizator zobowiązuje się do nierozpowszechniania w jakikolwiek sposób zdjęć zgłoszonych do Konkursu zawierających wizerunek Uczestnika w przypadku wyraźnej, pisemnej prośby Uczestnika.

  §8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 23. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmie Organizator.
 24. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu, jednakże jedynie, jeżeli będzie to konieczne dla właściwego przeprowadzenia Konkursu i nie wpłynie negatywnie na uprawnienia uzyskane przez Uczestników z tytułu uczestnictwa w Konkursie, bądź zmiana będzie miała na celu poprawienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Jeżeli wskutek zmian przepisów prawa określone postanowienia Regulaminu staną się sprzeczne z przepisami prawa lub nieważne, wówczas Organizator zastąpi takie postanowienia Regulaminu nowymi, dopuszczalnymi postanowieniami zgodnymi z przepisami prawa. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywała od dnia następującego po dniu ogłoszenia zmian.
 26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały również odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 27. Regulamin jest jedynym dokumentem w sposób wiążący określającym zasady Konkursu. Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, które Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu akceptuje bez zastrzeżeń.
 28. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540).
 29. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.05.2020 roku i obowiązuje do dnia 30.06.2020 roku do momentu przekazania Nagród.

Leave a Reply